Archive for the Nauka i teoria Category

CZŁONKOWIE KLASY

Jeśli członkowie kla­sy uświadamiają sobie swój wspólny interes i potrafią poprzez wspólne działanie oraz upoważnione osoby wyrazić werbalnie ów interes, wtedy klasa istnieje nie tyl­ko obiektywnie, ale także subiektywnie; ma świadomość siebie jako klasy. Niekie­dy przykładem tego są związki zawodowe. Istnienie obiektywne klasy znajduje wy­raz w subiektywnym odbiorze jej członków. Wtedy klasa jest w stanie wykorzystać swoją kolektywną siłę we własnym interesie.Społeczeństwo może powstrzymywać rozwój świadomości klasowej i utrudniać postępowe zmiany społeczne. Marksiści /aterywey’świadomo­ści i hegemonii, żeby wyjaśnić, jak do tego dochodzi. Członkowie klasy podporząd­kowanej, którzy wyrażają poglądy i podzielająwartości klasy panującej, przejawiają fałszywą świadomość.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

PRZYJĘTE WARTOŚCI

Przyjęte wartości klasy panującej blokują formowanie się prawdziwej świadomości własnej klasy. Jeżeli klasa panująca potrafi narzucić swój sposób myślenia większości członków klasy podporządkowanej, powiada się, że na­rzuciła jej swoją hegemonię. Hegemonia to tyle, co wpływ na innych i władza nad ni­mi. Wpływ wyraża się w dwóch formach: pojęciowym oraz instytucjonalnym kształ­cie struktury społecznej. Świadomość fałszywąma niewolnik, który opowiada się za systemem wartości swojego właściciela. Wierzy, że należy do swojego pana i ma ro­bić, co mu pan każe. Świadomość fałszywąma robotnik, który uznał za swoje warto­ści właściciela fabryki, albo więzień obozu koncentracyjnego, który zaczyna myśleć jak strażnicy. Hegemonia istnieje wówczas, gdyjedna klasa kontroluje myślenie dru­giej za pomocą takich środków kulturowych, jak media, kościoły, szkoła.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

ORTODOKSYJNI MARKSIŚCI

Ortodoksyjni marksiści sądzą, że wszelka zmiana społeczna, także zmiana w spo­sobie pojmowania otaczającego nas świata, ma korzenie w tym, jak ludzie produkują, i w tym, że nowe techniki produkcji otwierająnowe perspektywy korzystnego rozwo­ju człowieka. W takim razie systemy polityczne, prawne, religijne i oświatowe rozpa­trywać należy dynamicznie: czy w danym okresie historycznym wspierały, czy utru­dniały postęp ludzkości. A zatem system, który w pewnym okresie mógł odgrywać społecznie pozytywną rolę, ze względu na nowe możliwości otwierające się wraz z rozwojem środków produkcji zaczyna funkcjonować negatywnie. To znaczy że o ile w pewnym okresie historycznym było właściwe i funkcjonalne, że pewien punkt wi­dzenia albo pewna ideologia zawładnęła myśleniem ludzkim, o tyle później te same idee mogą się okazać nieproduktywnym wyrazem fałszywej świadomości i hegemo­nii. Pomóżmy sobie przykładem.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

PRODUKT I KONSUMPCJA

Wyobraźmy sobie społeczeństwo, w którym, podobnie jak w średniowiecznej Europie Zachodniej, obowiązywały surowe moralne, religijne i sądowe kary za uprawianie lichwy, czyli za wysokie oprocentowanie pożyczek. Teraz przyjmijmy, że społeczeństwo to nie ma środków akumulacji kapitału ani dóbr materialnych, nie potrafi przechowywać przez dłuższy czas żywności i innych łatwo psujących się produktów. Produkcja i konsumpcja dóbr pierwszej potrzeby jest ściśle powiązana z rolniczym trybem życia. W takiej sytuacji zwalczanie lichwiarstwa ma sens, po­nieważ nikłe są szanse na wzrost ekonomiczny, a czyjś awans społeczny oznacza degiadację kogoś innego.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

NIE SPRZYJAJĄCE WARUNKI

Innymi słowy, ponieważ warunki nie sprzyjają wzrostowi ekonomicznemu, dobrobyt wszystkich zależy od harmonijnych i stabilnych powią­zań między wszystkimi segmentami społeczeństwa. Na tym etapie istnienia społe­czeństwa pieniędzy nie pożycza się często, a jeśli już, to zwykle w akcie przyjaźni. Pożyczki służą więc cementowaniu podstawowych więzi społecznych. Lichwiarstwo zagraża tym więzom, zmienia bowiem przyjaźń w interes. Niemniej wiadomo, że skoro rozmaite niespodziewane klęski mogą wymagać większych sum, niż mo­gliby pożyczyć przyjaciele, powstaje grupa „pożyczkodawców w ostatecznej po­trzebie . Uważa się, że nie należą oni do społeczności i z zasady gardzi się nimi.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

KODEKS MORALNY

Kodeks moralny, którym kierują się członkowie dominującej społeczności, odzwier­ciedla obraz świata, gdzie ludzie są sobie wzajemnie potrzebni i gdzie Bóg każdemu wyznaczył miejsce i rolę. Przypuśćmy jednak, że w innym okresie wraz z nową wiedzą o produkcii i nawigacji rodzą się nowe możliwości, możliwości, które, jeśli je zrealizować, podnio- są ogólną zamożność społeczeństwa. Możliwości te rysują się jednocześnie w wie­lu dziedzinach. Mogą to być nowe metody przechowywania żywności, nowe metody nawigacji na dalekich dystansach, nowe technologie budowania większych i mocniejszych statków zdolnych pokonać ocean i przywieźć przyprawy konserwu­jące żywność, nowe tkaniny, złoto i egzotyczne towary.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

KARY ZA LICHWĘ

Wszelako żeby przybliżyć te możliwości i uczynić dzięki nim kraj bogatszym, potrzebny jest znaczny kapitał; pieniądze trzeba zebrać i zdecydować, jakie przedsięwzięcie sfinansować. Pożycza­nie pieniędzy staje się koniecznością i interesem jak inne.Teraz kary za lichwę są barierą dla bogacenia się społeczeństwa. Przeciwko nim wytacza się mocne argumenty. Po zniesieniu praw ograniczających lichwę więcej pie­niędzy gromadzi się w tych samych rękach; można podjąć duże, kiedyś nie do pomy­ślenia, przedsięwzięcia, odkrywać nowe ziemie, nawet nagradzać za gromadzenie ka­pitału. To wszystko prowadzi do wzmożonej fizycznej i ekonomicznej ruchliwości jednostek, do gwałtownego rozwoju miast, do wyłonienia się nowej siły politycznej – nowej klasy kupców, bankierów, fabrykantów.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

ZAPEWNIENIE PRZEPŁYWU

Co więcej, aby zapewnić przepływ to­warów z nowo odkrytych terytoriów, struktury rządowe istniejące w kraju macierzy­stym muszą objąć nowe tereny, w tym więc celu zakłada się kolonie.W miarę rozciągania władzy nad rozmaitymi ludami narasta potrzeba uprawo­mocnienia nowych rozbudowanych struktur władzy. Pisarze podejmą nowe tematy (w rodzaju „brzemienia białego człowieka”), by moralnie usprawiedliwić zdomi­nowanie obcych ludów i wywożenie z podbitych ziem towarów. Szkolnictwo wy­tworzy nowe formy kształcenia kadr administracyjnych do zarządzania koloniami. Obiecującym uczniom i studentom spośród tubylców stworzy się sposobność pod­jęcia nauki w metropolii, by po powrocie do ojczyzny mogli zająć średni szczebel w administracji.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂