Archive for the Nauka i teoria Category

TWORZONA RÓWNOWAGA

Stopniowo wytworzy się nowa równowaga między zdolnościami produkcyjnymi społeczeństwa a nowymi normami społecznymi, regulacjami pra­wnymi i schematami myślowymi jako skutkami zmiany w stosunku grup do środ­ków produkcji.Marksiści stwierdzają, że nowe kodeksy postępowania i myślenia są wytwarza­ne przez określoną klasę społeczną i dla określonej klasy społecznej. Zauważają, że powstawaniu nowych kodeksów towarzyszy walka z innymi klasami, które starają się chronić starsze, lepiej utrwalone normy. W naszym przykładzie nowe normy by­łyby wdrażane przez i dla dobra klas fabrykantów, bankierów i kupców, zaś starych norm broniłaby ziemska arystokracja wspomagana przez tradycyjne odłamy kleru.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

POZYSKANIE POPARCIA

W celu pozyskania poparcia innych klas nowy kodeks moralny wprowadzono by niejako służebny wobec wąskich interesów wyłaniających się klas, ale jako „zasa­dy uniwersalne” w interesie wszystkich. W dziejach Ameryki na przykład zasady „prawa do życia, wolności i dochodzenia szczęścia nie były prezentowane otwarcie jako służące interesom określonej klasy społecznej, chociaż Ojców Zało­życieli jako właścicieli niewolników i posiadaczy ziemskich łączył wspólny inte­res. Przeciwnie, formułowano je tak, by przyciągnęły możliwie najwięcej ludzi. Wyrażano je jako generalne prawa, które poprawią sytuację każdego człowieka gnębionego dotąd niesprawiedliwymi podatkami i poddanego królewskiej samowo­li.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

DOSKONAŁA TAKTYKA

Zasadniczo jest to doskonała taktyka, bo pomaga zyskać poparcie ze strony wie­lu niezadowolonych segmentów społeczeństwa. Ale jednocześnie pomaga ustanowic nowe kryteria, według których ostatecznie oceniać się będzie wyłaniający się porządek społeczny i nowo uprzywilejowane klasy. Nie minęło sto lat, a w Stanach Zjednoczonych wybuchła wojna o zniesienie niewolnictwa. Dzisiejsza wolność i równość dla wielu Murzynów, mniejszości etnicznych i kulturowych oraz dla czę­ści kobiet wciąż pozostaje mrzonką.Wróćmy do naszego przykładu: w miejsce średniowiecznego społeczeństwa rzą­dzącego się ideą, że Bóg wyznaczył każdemu określoną rolę w życiu, przyszło społe­czeństwo, którego członkowie wierzą, że zdolności człowieka powinny wyznaczyć jego społeczną i ekonomiczną pozycję.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

GŁOSZONE PRZEZ FUNKCJONALISTÓW

Oczywiście, ta zasada jest dokładnie taka sa­ma, jak głoszona przez funkcjonalistów: w nowoczesnym społeczeństwie ludzie na­gradzani są za cechy osiągnięte, a nie za przypisane. Wszelako w tym względzie ist­nieje różnica między marksistami i funkcjonalistami. Funkcjonaliści sądzą, że zasada ta jest rzeczywiście normą uniwersalną, która stoi u podstaw procesów selekcji w no­woczesnym społeczeństwie. Przeciwnie sądzą marksiści, według których zasadę tę najlepiej widzieć historycznie jako oręż w walce klasowej, którym posłużono się naj­pierw, żeby przezwyciężyć dożywotnio przypisywane pozycje, a potem sięgnęły poń nowo uprzywilejowane grupy, aby utrzymać zdobycze, a grupy upośledzone, aby do­wodzić swoich praw do równego traktowania.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

MARKSIZM A EDUKACJA

spotkać można przynajmniej dwie opinie na temat roli ba­dań społecznych i pedagogicznych. Ortodoksyjni marksiści uważają, że badania mają na celu wykrycie praw naukowych rządzących społeczeństwem; badania spo­łeczne powinny dążyć do wyjaśnienia, jak określone stosunki produkcji (czyli za­równo środki produkcji, jak i stosunek różnych klas do tych środków) wpływają na inne formy życia społecznego i determinują je. Dla teorii marksistowskiej jednym z fundamentalnych praw jest prawo sprzeczności. Twierdzi ono, że w każdej formie społecznej tkwi zalążek jej zniszczenia i wyjścia poza nią.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

W SPOŁECZEŃSTWIE

W społeczeństwie kapi­talistycznym na przykład podstawową sprzecznością jest to, że chociaż środki pro­dukcji stanowią własność prywatną, używane są społecznie (zbiorowo). Innymi sło­wy, środki produkcji w rodzaju fabryk i maszyn należą do prywatnych właścicieli czerpiących z nich zysk, ale uruchomienie tych zdolności produkcyjnych wymaga pracy ludzi, których gromadzi się w jednym miejscu, gdzie razem pracują; nie są oni właścicielami środków produkcji. Tak powstają warunki rozwoju klasowej świadomości robotników, nazywanych przez marksistów proletariatem. Zdyscypli­nowany, samoświadomy proletariat zdaje sobie sprawę, że jest wyzyskiwany.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

DYSPONUJĄC ŚRODKAMI

Dys­ponuje więc śiodkami, by objąć kontrolą środki produkcyjne i na drodze rewolucji wydrzeć je z rąk prywatnych. Nie musimy wnikać, jak wyglądać miałyby kolejne etapy tego procesu. Wystarczy uwaga, że zdaniem ortodoksyjnych marksistów ma on moc naturalnego prawa. Każda społeczna forma – uważają – musi zawierać za­rodek samozniszczenia, w przeciwnym bowiem razie nie doszłoby do żadnej wiel­kiej zmiany społecznej, a klasa panująca zawłaszczyłaby władzę i posługiwała się nią na zawsze. Choć obecnie niewielu marksistów wyznaje tak sztywny i determini­styczny pogląd na zmianę społeczną, to wielu jest zdania, że gospodarce i stosunko­wi klas do środków produkcji należy dać pierwszeństwo, kiedy pragnie się pojąć, czym są i jak działają instytucje społeczne, a wśród nich szkolnictwo.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

NOWSZE POSTACIE

Nowsze postacie marksizmu podważają deterministyczne stanowisko orientacji ortodoksyjnej. Bardziej interesują je zagadnienia związane nie tylko z uciskiem ekonomicznym, ale także nieekonomicznymi przejawami dominacji klasowej. Dla tych neomarksistów dominacja ekonomiczna ma wciąż znaczenie doniosłe, ale nie sądzą oni, iżby likwidacja własności prywatnej środków produkcji równoznaczna była z likwidacją innych form dominacji. Innymi słowy, ci neomarksiści są przeko­nani, że każdą sytuację, w której mamy do czynienia z dominacją, analizować nale­ży jej właściwymi kategoriami, nie zakładając, że przyczyn niesprawiedliwości lub nierówności doszukamy się zawsze w tym samym miejscu.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂