Archive for the Nauka i teoria Category

WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE

Niektórzy sądzą nawet, że we współczesnym społeczeństwie można wykryć dominację równie dobrze w strukturach komunikowania się, jak w strukturach gospodarczych; znaczy to, że tyle samo wagi należy przywiązywać do kontroli nad informacjami, ile do kontroli nad produkcją. Dowodzą, że dla marksistowskiej krytyki społeczeństwa media i szkoły są równie ważne, jak instytucje gospodarcze i środki produkcji.W’ ostatnich latach teoria marksistowska wzbudza coraz większe zainteresowa­nie i coraz częściej sięga się po nią, gdy analizuje się szkolnictwo. Ów renesans za­interesowania marksizmem należy w dużej mierze przypisać brakowi zdolności funkcjonalizmu do wystarczającego wyjaśnienia niektórych społecznych skutków kształcenia.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

WYLICZANE BŁĘDY

Randall Collins (który nie uważa się za marksistę, lecz za socjologa konfliktu) wylicza błędy funkcjonalizmu w tłumaczeniu społecznych skutków kształcenia. Zauważa, że według funkcjonalistów rosnące skomplikowanie techno­logii wykorzystywanych przez współczesne społeczeństwo spowodowało wydłuże­nie lat obowiązkowej nauki. Tymczasem, jak zbadał Collins, między latami nauki a oczekiwaniami rynku pracy, wynikającymi z postępu technicznego, zależność jest tylko luźna. Podsumowując, co na ten temat napisano, stwierdza, że „poziom wy­kształcenia amerykańskiej młodzieży przerastał wymagania pracodawców wobec przygotowania pracowników”.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

WŚRÓD FUNKCJONALISTÓW

Wywód funkcjonalistów, że istnieje silna zależność między czasem obowiązko­wej nauki i poziomem wykształcenia potrzebnego, by sprostać technicznym warun­kom stanowisk pracy, opiera się na fakcie, że podstawowe umiejętności wymagane w środowisku pracy bardzo się zmieniły we wczesnym okresie uprzemysłowienia. W większości przypadków praca w społeczeństwie preindustrialnym nie wymagała umiejętności czytania i rachowania, a w społeczeństwie uprzemysłowionym już tak. Tymczasem funkcjonaliści zaobserwowaną we wczesnej fazie uprzemysłowienia zależność między wykształceniem a uprzemysłowieniem postanowili odnieść do wszystkich faz.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

PRACA W ROZWINIĘTYCH WARUNKACH

Wnioskują więc, że praca w warunkach rozwiniętych technologii wymaga znajomości matematyki wyższej i nauk przyrodniczych. Collins stwierdza, że nie ma na to dowodów. Rzeczywiście, choć występuje związek między wykształ­ceniem wymaganym na niektórych stanowiskach pracy a ich rosnącą złożonością techniczną, to brakuje dowodów, że dotyczy to większości stanowisk pracy. Skoro tak, to wyjaśnienie przedłużenia lat obowiązku szkolnego leży gdzie indziej. Inni autorzy podzielają racje Collinsa. Na przykład Harry Braverman przedstawia moc­ne argumenty za tym, że na bardzo wielu stanowiskach w społeczeństwie wymaga się mniejszych niż kiedyś kwalifikacji; aby maksymalizować zyski, właściciele i kadra kierownicza starają się uprościć pracę w możliwie największym stopniu.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

SZUKANIE DOWODÓW

Rozbicie piacy na ciąg drobnych czynności daje pracodawcom lepszą kontrolę nad siłą loboczą, pozwala bowiem łatwo zastępować jednego pracownika innym. Dzię­ki temu właściciele nie są uzależnieni od pracy jakiejś osoby lub grupy. W dodatku, uważa Collins, nie ma poważniejszych dowodów, że na większości stanowisk lepiej wykształceni pracownicy są bardziej wydajni, a nawet może być przeciwnie; lep­sze wykształcenie może zwiększać wrażliwość na zrutynizowane i monotonne zaję­cia.Funkcjonaliści dowodzą, że kraje Trzeciego Świata, uprzemysławiając się, po- trzebująrozbudowanego systemu oświaty, który by dostarczył siły roboczej.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

W WIELU KRAJACH

Tymcza­sem w wielu takich krajach rozbudowany system szkolnictwa zdaje się w większości produkować bezrobotną ludność miejską, zbyt dobrze wykształconą, jak na potrzeby dostępnej pracy. Zamiast poddać się technicznym i ekonomicznym potrzebom społe­czeństwa, system oświatowy powinien funkcjonować we własnym tempie, skoro go­spodarka nie potrafi zatrudnić tylu wykształconych pracowników, ilu dostarcza szkol­nictwo. Według teorii konfliktowej skoro funkcjonalizm nie potrafi wyjaśnić tych kwestii, potrzebne jest nowe podejście. Starająsięo nie marksiści.Szkoły publiczne są rządowymi agendami oświatowymi. Marksiści chcą, żeby analizować je w kategoriach roli odgrywanej przez państwo jako ramię klasy panu­jącej.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

INTERPRETACJA ROLI KSZTAŁCENIA

Wierzą, że szkoły w społeczeństwie kapitalistycznym służą reprodukcji sto­sunków produkcji, które są podstawą utrzymania władzy klasy kapitalistów. To zna­czy, że szkoły będą kształcić pracowników przygotowanych do pracy na różnych stanowiskach w kapitalistycznym przedsiębiorstwie. Kształcą wszystkich – od ka­dry kierowniczej po dozorców. W jaki sposób to robią? Odpowiedź ma kluczowe znaczenie dla marksistowskiej myśli pedagogicznej, bowiem pewien kierunek kry­tyki funkcjonalizmu opiera się na odkryciu, że szkoły odgrywają względnie niei­stotną rolę w kształtowaniu umiejętności technicznych wymaganych przez nowo­czesne, przemysłowe społeczeństwo.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Jeśli więc szkoła nic reprodukuje stosunków produkcji, bo nie reprodukuje umiejętności potrzebnych pracownikom do uzyska­nia zatrudnienia, to co reprodukuje? Żeby odpowiedzieć na to pytanie z marksistowskiego punktu widzenia, musimy uwzględnić inne drogi, na jakich – według marksistów – państwo służy klasie panu­jącej. Jedna z nich jest oczywista. Dzięki sądownictwu, policji i wojsku państwo dzierży monopol w dziedzinie represji. Represywne możliwości państwa wynikają z posiadania siły, zagrożenia użyciem siły, wreszcie użycia siły, kiedy dochodzi do zamachu na ustalone stosunki własności. Państwowy aparat represji jest użyteczny do pewnych granic. Jego skuteczność zależy od gotowości pracowników, którzy nie są członkami klasy panującej, do interweniowania w imieniu grupy dominującej.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂