Archive for the Nauka i teoria Category

UTRZYMANIE SIŁ

O gotowości tej może być mowa jedynie, jeśli polegać można na tym, iż funkcjona­riusze sądowi, wojskowi i policjanci „myślą prawidłowo”. Jeżeli nie są przekonani, że to, co robią, jest słuszne i uzasadnione, trzeba brać pod uwagę nieprzyjemną możliwość, że obrócą broń w niewłaściwą stronę. Używając terminów marksistow­skich, powiedzielibyśmy, że ukształtowanie fałszywej świadomości jest kluczo­wym składnikiem systemu podtrzymującego kapitalistyczne państwo. Utrzymanie sił represji kosztuje; poleganie tylko na policji i armii przysporzyło­by wydatków, na które żadne państwo nie mogłoby się zgodzić. W dodatku o ile repre­sje mogą skutecznie powstrzymać ludność przed działaniami przeciwko klasie panu­jącej , o tyle sąznacznie mniej skuteczne, kiedy chce się zmusić do działań korzystnych dla interesów tej klasy.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

PAŃSTWOWY APARAT

Czasami pracownicy sięgająpo osobliwą, ale skuteczną formę protestu, wykonując swoją pracę dokładnie według przepisów i unikając w ten sposób uruchomienia aparatu represji. Zapału i poświęcenia nie da się zadekretować, aczkol­wiek mogłyby znacząco wpłynąć na stabilność systemu dominacji.Ponieważ państwowy aparat represji nie wystarcza, by zagwarantować interesy klasy panującej, potrzebny jest inny mechanizm, który Louis Althusser nazywa ide­ologicznym aparatem państwa. Składają się nań środki masowego przekazu, sztuki piękne, literatura, sport, instytucje religijne, rodzina, partie polityczne, związki za­wodowe. A przede wszystkim szkoły.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

W CELU ZROZUMIENIA

Zadaniem tych instytucji jest dostarczanie lu­dziom przekonywających uzasadnień, żeby postępować tak, jakby bez tego nie byli może skłonni postępować i podtrzymywali w ten sposób obecny system stosunków produkcji i władzy. Dla neomarksistów szkolnictwo w nowoczesnym społeczeństwie jest najważ­niejszym państwowym aparatem ideologicznym. W celu zrozumienia ideologicznej roli szkolnictwa przypomnijmy sobie podstawowe twierdzenie funkcjonalizmu sprawdźmy, w jakiej mierze pasuje, a w jakiej nie pasuje do dzisiejszej rzeczywi­stości. Twierdzenie to, jak pamiętamy, głosi, że współczesne społeczeństwo przeja­wia silną skłonność do przechodzenia od systemu nagradzania według pozycji przy­pisanej ludziom do systemu nagradzania opartego na pozycji osiągniętej.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

NAJISTOTNIEJSZY RYS

Według funkcjonalistów ta tendencja jest jednym z najistotniejszych rysów nowoczesnych społeczeństw. Z wielu względów wydaje się, że taki pogląd nie jest do końca praw­dziwy. Zwróćmy uwagę na przykład, na sposób, w jaki traktowane są w społeczeń­stwach Zachodu niektóre grupy. Widać jasno, że w Stanach Zjednoczonych Murzy­ni, Latynosi i inne grupy mniejszościowe nie są traktowane tak samo, jak grupy lepiej osadzone w społeczeństwie, a ich dzieci często mają się gorzej wyłącznie ze względu na pozycję przypisaną do rasy lub grupy etnicznej. Niemal we wszystkich rozwiniętych społeczeństwach kapitalistycznych kobiety znajdują się w niekorzyst­nym położeniu, po prostu z racji płci.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

SPOSÓB PODCHODZENIA DO GRUP

Sposób podchodzenia do grup mniejszościo­wych i do kobiet to bardzo poważny argument przeciwko wspomnianemu twierdze­niu funkcjonalistów. Co więcej, starania, aby skorygować niesprawiedliwe trak­towanie, nie były efektem żadnych wewnętrznych tendencji rozwiniętych społe­czeństw. Brały się z akcji politycznych, protestów, strajków, strajków okupacyj­nych, bojkotów i tym podobnych środków.Traktowanie grup mniejszościowych i kobiet to jedynie fragment większej ca­łości. Analizując dane dotyczące białych mężczyzn w Stanach Zjednoczonych, Sa­muel Bowles i Herbert Gintis stwierdzili, że wysokość zarobków nie jest powiąza­na z inteligencją mierzoną testami inteligencji. Nie istnieje merytokracja oparta na ilorazie inteligencji.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

ZNACZĄCY ZWIĄZEK

Nie znaleźli nawet znaczącego związku między tendencją do wyrównywania lat nauki a wyrównywaniem się dochodów. Badania takie jak te po­kazują, że właściwości przypisane wciąż odgrywają doniosłą rolę w dystrybucji na­gród ekonomicznych i korzyści społecznych. Twierdzenie funkcjonalistów o istotnej roli właściwości osiągniętych odnosi się nie tyle do stanu faktycznego, ile do stanu świadomości. Innymi słowy, ludzie myślą, że nagrody powinny być przyznawane na podstawie osiągnięć i zasług, nie zaś we­dług pochodzenia, płci, przynależności etnicznej. Ludzie wierzą, że inny system był­by nieuczciwy, i oceniają system społeczny, w którym żyją, podług stopnia, w jakim w ich mniemaniu spełnia on tę zasadą. Osoby niezadowolone z tego, co przynosi im życie, są bardziej skłonne pogodzić się ze swoją sytuacją, jeśli wierzą, że mi ały rów­ne szanse, niż gdyby sądziły, że padły ofiarą zmowy.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

WIĘKSZOŚĆ LUDZI

Większość ludzi uważa, że bez­płatne szkolnictwo publiczne daje im uczciwe i równe szanse życiowe, że od nich za­leży ich wykorzystanie. Bowles i Gintis, podobnie jak inni marksiści, są zdania, że szkoły są ważnym czynnikiem w utrzymywaniu ładu społecznego, legalizują bowiem istniejące nierówności. Innymi słowy, skoro pierwotną rolą szkolnictwa w systemie kapitalistycznym jest reprodukcja stosunków produkcji, to konieczna jest w tym celu reprodukcja hierarchicznego, autokratycznego systemu pracy, a zatem szkoła musi skłonić ludzi, by uwierzyli, że dano im wszystkim równe szanse osiągnięcia powodze­nia

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

DRUGIE SPOJRZENIE

Analizując funkcjonalizm, mieliśmy okazję stwierdzić, że pojęcie „program ukryty” przydaje się do wyjaśnienia pośrednich sposobów wdrażania uczniów do wartości i norm charakteryzujących nowoczesne, przemysłowe społeczeństwo. Za­chowanie w rodzaju oczekiwania w kolejce, planowania harmonogramu działań według zegarka, konkurowania o uwagę nauczyciela, samodzielnego wykonywania zadań uznawane są za doniosły element w przygotowaniu do pracy w nowocze­snym społeczeństwie. Także marksizm przyznaje, że szkoły kształtują postawy nie­zbędne do pracy w nowoczesnym społeczeństwie kapitalistycznym. Jednak poglądy funkcjonalistów i marksistów znacznie się różnią.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂