Archive for the Stan zareklamowania Category

REKLAMA PORÓWNAWCZA

Dział czwarty dotyczy porównywania produktów. Zwraca się uwa­gę, że porównywanie może być trudne dla dzieci. Dlatego powinno być ono oparte na faktycznych produktach i dokonane w sposób zrozumia­ły dla dzieci. Reklama porównawcza powinna zawierać faktyczne informacje na temat porównywanego produktu lub jego wcześniejszej wersji.  Porównywanie powinno być przeprowadzone w formie całkowi­cie zrozumiałej dla dzieci.  Porównywanie powinno dotyczyć faktycznych i adekwatnych właściwości.W dziale piątym porusza się problem osobistej promocji oraz pro­mocji za pośrednictwem wydawnictw. Zwraca się uwagę, by: reklamujący towar opierali się na swoich osobistych doświadcze­niach z nim związanych;  osoby występujące jako eksperci powinny dysponować faktycz­ną ekspertyzą produktu.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

KLUBY DZIECIĘCE

W przypadku funkcjonowania tzw. „Klubów Dziecięcych”, wa­runki uczestnictwa w nich nie powinny zawierać stwierdzeń, iż należy kupić „zaledwie” jakąś ilość danego produktu. Kluby powinny promować aktywność, kontynuacje i rozłączność między udziałem, a konsumpcją określonych produktów.W przypadku wygranych, nie powinny być podawane niereali­styczne możliwości odebrania nagrody oraz jej wielkości.Odrębna część poświęcona jest warunkom bezpieczeństwa. Pod­kreśla się, że naśladowanie, poznawanie i eksperymentowanie są istot­nymi cechami dziecięcej osobowości. Są one bardzo atrakcyjne dla re- klamodawców i używane bez ryzyka. Jednak w przypadku dzieci te same zachowania mogą prowadzić do wypadków przy użyciu zwykłych domowych przedmiotów.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

ZASADY PROWADZENIA REKLAMY

Kodeks określa również zasady prowadzenia reklamy za pośred­nictwem programów audio-tele, tak by nie narażały one dzieci i rodzi­ców na kłopoty związane z niekontrolowanym uczestniczeniem dzieci w tych programach. Natomiast wszelkie informacje w nich podane po­winny być dla dzieci zrozumiałe. Jasno określone powinny też być kosz­ty połączeń telefonicznych oraz łączne koszty uczestnictwa w grze. W Kodeksie podkreśla się, że nie chodzi w nim o hamowanie kon­kurencji i rozwoju rynku reklamowego, ale o delikatne i uczciwe postę­powanie reklamodawców w stosunku do dzieci. One same nie są bo­wiem w stanie zrozumieć i ocenić wielu treści ze względu na brak do­świadczenia.           .

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

NA PODSTAWIE PREZENTACJI

Jak widać na podstawie selektywnej prezentacji omawianego Ko­deksu, dotyczy on przekazów oraz zachowań związanych z reklamą skierowaną do dzieci. Sponsorami CARU byli w roku 1995 tacy poten­taci, jak: The Cartoon Network, The Walt Disney Co., D C Comics inc., Fisher Price, Hasbro, Kraft Foods, Lego Systems, Mattel, Nitendo of America, Pressman Toys Corporation, Warner Lambert Compaty i wie­le innych. Dzięki sponsorom w 1994 r. CARU mogła skontrolować po­nad 17 000 reklam, przeprowadzić 55 nieformalnych śledztw, zgodnie z przyjętymi zasadami monitorowania, a także przygotowywać wstęp­ne oceny planowanych materiałów, tak by nie naruszały prezentowa- nych zasad.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

PODWÓJNE KORZYŚCI

Korzyści są podwójne. Odnoszą je potencjalni konsumenci lub nie­letni odbiorcy reklam, a także reklamujące swe produkty podmioty go­spodarcze, gdyż zdają sobie sprawę, ile szkód może im wyrządzić nie­uczciwe stosowanie reklamy. Jeżeli samoograniczenia dotyczą reklamo- dawców, agencji i przedsiębiorstw działających w sferze masowego ko­munikowania, zalecenia te mogą być skuteczniejsze od norm prawnych. Uczestnictwo w tych przedsięwzięciach dużych koncernów amerykań­skich świadczy o poważnym traktowaniu problemu. Nie jest to jednak cudowny środek, gdyż oceny moralne zawierają w sobie element względności. To, co dla jednych jest dozwolone, dla drugich może być  niedopuszczalne i odwrotnie.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

UNORMOWANIA DOTYCZĄCE REKLAM

Unormowania dotyczące reklamy wobec dzieci znajdują się rów­nież w dokumentach państw Unii Europejskiej. Za przykład może słu­żyć Brytyjski Kodeks Promocji i Reklamy (The British Codes of Advertising and Sales Promotion), przyjęty przez funkcjonują­cą od 1962 r. Radę Reklamy (Advertising Standards Authority – ASA). Oprócz ogólnych zasad prowadzenia reklamy, a także wskazó­wek dotyczących specyficznych towarów – alkoholu, papierosów, środ­ków farmaceutycznych, kosmetyków, kodeks zawiera odrębny rozdział poświęcony dzieciom. Podkreśla się w nim specyficzny charakter od­biorcy, jego podatność na wpływ innych przy odbiorze reklam (art. 47.1).

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

CO POWINNI REKLAMODAWCY

Reklamodawcy nie powinni przedstawiać dzieci w sytuacji ogra­niczonego wyboru postaw i zachowań (niebezpieczne miejsce, ulica, hazard itp.) (art. 47.2). Reklamy nie powinny powodować u dzieci dyskomfortu psychicz­nego wynikającego z niedokonania wyboru (art. 47.3 (a)(b)). Powinny umożliwiać dziecku dokonanie prawidłowej oceny parametrów towaru (art. 47 (c)), a gdy jest to konieczne – dokonanie oceny i wyboru wspól­nie z rodzicami (art. 47 (d)). Zwraca się uwagę, iż reklamowane towary nie powinny być dla nich szkodliwe lub niebezpieczne (art. 47.4 (a)), powinny sugerować, że zaspokajają one normalne potrzeby normalnych dzieci (art. 47.4 (c)), a prezentując artykuły spożywcze nie powinny skłaniać do jedzenia lub picia o niewskazanych porach (art. 47.4 (d)).

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

PRÓBY REGULACJI O CHARAKTERZE ETYCZNYM W POLSCE

Polski rynek reklamowy ulega, wraz z całą gospodarką, procesowi stopniowej transformacji, także w sferze organizacyjno-prawnej. Doty­czy to również samokontroli środowiska reklamowego zgodnie z przy­jętymi przez to środowisko normami etycznymi. Przykładem może być w tym zakresie Polski Kodeks Etyki Reklamowej przyjęty przez Polską Korporację Reklamy (art. 1 Kodeksu).Ze względu na ponadnormatywny charakter tego dokumentu, w art. 2 przyjęto, że jego postanowienia obowiązują wyłącznie te instytu­cje, przedsiębiorstwa i osoby, które dobrowolnie zgłosiły chęć podpo­rządkowania się zawartym w nim samoograniczeniom. Dla pozostałych  zawarte w Kodeksie wytyczne, mogą jedynie stanowić wskazówkę co do norm etycznego postępowania.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂