Archive for the Stan zareklamowania Category

SAM KODEKS

Sam Kodeks jest wykładnią intencji oraz zestawem konkretnych przepisów, do których powinny się stoso­wać wszystkie osoby i instytucje związane z działalnością reklamową: zleceniodawcy, pośrednicy, agencje reklamowe oraz zarządzający środ­kami masowego przekazu. Odwołuje się on do kodeksów Międzynaro­dowej Izby Handlowej oraz ich polskich odpowiedników, o ile takowe powstaną (art. 3). Ze względu na specyfikę poszczególnych form rekla­my, przyjmuje się zasadę, że powinny być one oceniane ze względu na ich prawdopodobny wpływ na konsumenta (art. 5).Kodeks przyjmuje następujące zasady podstawowe:  Każda reklama powinna być zgodna z zasadami obowiązujące­go prawa i przyjętymi powszechnie normami obyczajowymi, a ponadto uczciwa i rzetelna (art. 7).

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

KAŻDA REKLAMA

1.  Każda reklama powinna być przygotowana zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji oraz powszechnie akceptowanymi zasadami pro­wadzenia działalności gospodarczej (art. 8). Reklama nie może powodować żadnych uciążliwości lub niedo­godności dla klienta – w szczególności z odbiorem przekazu reklamowe­go nie mogą się wiązać żadne dodatkowe koszty ponoszone przez klien­ta (art. 9).Reklamy powinny być formułowane w taki sposób, by nie nad­używały zaufania konsumenta, ani nie wykorzystywały jego braku wie­dzy lub doświadczenia (art. 10).Żadna reklama nie powinna podważać społecznego zaufania do reklamy w ogóle (art. II).Reklamy powinny być łatwe do zidentyfikowania – bez względu na ich formę i użyty środek przekazu.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

REKLAMA PRODUKTÓW NIEDOPUSZCZALNYCH

Jeżeli reklama ukazuje się w środku przekazu zawierającym serwis informacyjny lub materiały re­dakcyjne, winna być od nich wyraźnie oddzielona w sposób nie budzą­cy jakichkolwiek wątpliwości (art. 12).Cały rozdział trzeci Kodeksu poświęcony jest „reklamie niedozwo- lonej”. Do takiej reklamy jego twórcy zaliczają reklamę produktów nie dopuszczonych do legalnego obrotu, np. narkotyków (art. 13). Zgod­nie z art. 14 reklama nie powinna:bez uzasadnionych potrzeb bazować na wykorzystywaniu czyje- gokolwiek lęku,odwoływać           się w negatywny sposób do przesądów, uprzedzeń i zabobonów,  zawierać    treści, które mogłyby prowadzić do aktów przemocy lub propagować je,  wyrażać   aprobaty dla dyskryminacji ze względu na przynależ­ność rasową, religijną, płeć, przekonania polityczne, kalectwo bądź ja­kąkolwiek chorobę.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

NORMY OBYCZAJOWE

Zawierać       stwierdzeń bądź prezentacji godzących w akceptowane powszechnie normy obyczajowe,  bez powodu, uzasadnionego ważnymi względami edukacyj­nymi lub społecznymi, zawierać jakiejkolwiek wizualnej prezentacji lub opisu niebezpiecznych praktyk bądź sytuacji, które ukazują lekceważe­nie podstawowych zasad bezpieczeństwa,   zawierać       stwierdzeń, treści lub prezentacji wizualnych mogą­cych sugerować lub propagować okrucieństwo w stosunku do zwierząt lub niszczenie przyrody,nadużywać          technicznych środków przekazu (w szczególności te­lefonów, teleksów i telefaksów) do rozpowszechniania treści reklamo­wych,wykorzystywać         tzw. efektu podprogowego lub oddziaływać w ja­kikolwiek inny sposób na podświadomość konsumenta  stwarzać        jakichkolwiek uciążliwości dla odbiorców.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

WPROWADZANIE KLIENTA W BŁĄD

Art. 15 postuluje niestosowanie reklamy wprowadzającej klienta w błąd, szczególnie jeżeli chodzi o:  rodzaj wyrobu, producenta, pochodzenie handlowe i geograficz­ne, ilość, skład, sposób i datę produkcji, termin ważności lub przydat­ności do spożycia, przydatności do określonego celu oraz zakres użycia,)  wartość produktu i jego całkowitą cenę,  warunki płatności, sprzedaży ratalnej, zasad udzielania kredy­tu, wypożyczenia, wzięcia w dzierżawę oraz leasingu warunków dostarczenia, wymiany, zwrotu, naprawy, konserwa­cji, zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne oraz kosztów i warunków transportu bądź dostawy,  warunków gwarancji bądź rękojmi,o  praw autorskich, patentów, znaków firmowych i handlowych,nazw wzorów i modeli,wysokości świadczeń na cele dobroczynne.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

REKLAMA NEGATYWNA

Ponadto, zgodnie z Kodeksem, reklamy nie powinny w niewłaści­wy sposób używać danych bądź cytatów z publikacji technicznych i na­ukowych. Dane statystyczne nie powinny być przedstawione w sposob implikujący ich większą wagę lub znaczenie. Nie powinno się także w niewłaściwy sposób używać terminów naukowych. Reklama porównaw­cza jest dopuszczalna pod warunkiem, że zawiera informaqe prawdzi­we i użyteczne dla konsumenta i nie wprowadza go w błąd. Musi byc również zgodna z zasadami uczciwej konkurencji.Reklama negatywna jest dozwolona, o ile zawiera informacje prawdziwe i użyteczne dla konsumenta oraz jest uzasadniona ważnym interesem społecznym (np. reklama antyalkoholowa).

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

ZGODNIE Z KODEKSEM

Zgodnie z art. 18, reklama nie powinna dyskredytować żadnej firmy, działalności gospo­darczej lub zawodu związanego z przemysłem lub handlem, ani tez żad­nego produktu lub usługi. Reklama nie może wyrażać wobec nich po­gardy, nie powinna także narażać ich na śmieszność lub lekceważenie. Reklama nie powinna zawierać jakichkolwiek świadectw lub po­świadczeń, chyba że są one autentyczne i związane z doświadczeniami osoby, która je wydaje (art. 19). Z kolei art. 20 dopuszcza reklamę broni, alkoholu, tytoniu, leków, parafarmaceutyków, usług ubezpiecze­niowych, gier losowych, usług lekarskich lub adwokackich oraz produk­tów zawierających związki chemiczne szkodliwe dla środowiska jedynie w zakresie dopuszczonym przez stosowne ustawy i rozporządzenia.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

INFORMOWANIE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Zwraca się w nim uwagę, że reklamy tych towarów powinny informować o niebezpie­czeństwie.Bardzo istotny, ze względu na temat niniejszego opracowania jest rozdział czwarty Kodeksu: „Reklama skierowana do dzieci”. Art. 26 określa, że reklamy nie powinny wykorzystywać naturalnej łatwowier­ności dzieci ani też braku doświadczenia młodzieży oraz nadużywać ich poczucia lojalności. Zgodnie z art. 27, reklamy adresowane do dzieci i młodzieży lub prawdopodobnie mogące wywierać na nie wpływ nie po­winny zawierać żadnych stwierdzeń lub prezentacji wizualnych, które mogłyby spowodować wyrządzenie im szkód psychicznych, moralnych lub fizycznych.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂