Archive for the Stan zareklamowania Category

ROZGRANICZENIE REKLAMY

Art. 28 postuluje wyraźne rozgraniczenie reklamy dziecięcej od pozostałych treści programowych. Reklama ta nie powinna stwarzać wrażenia akceptacji przemocy oraz zachowań, które mogłyby byc sprzeczne z prawem lub ogólnie przyjętymi normami zachowań społecz­nych (art. 29).W myśl art. 30 reklamy nie powinny naruszać podstawowych za­sad społecznych sugerując, iż sam fakt posiadania lub używania jakie­goś produktu da dziecku fizyczną, społeczną lub psychologiczną prze­wagę nad innymi dziećmi w tym samym wieku, lub że nieposiadanie tego produktu miałoby odwrotny efekt. Podobną wymowę ma art. 34, któiy stwierdza, że reklama nie powinna odwoływać się do powszech­ności występowania reklamowanego produktu („wszystkie mnedzieci już to mają”) lub konieczności dokonania zakupu („wszyscy chłopcy bawią się tymi zabawkami”).

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

NIEKTÓRE UREGULOWANIA

Niektóre uregulowania chronią również interesy osob dorosłych. i tak art. 31 mówi, że reklamy nie powinny podważać autorytetu, opinii lub gustów rodziców, przy czym należy brać pod uwagę uznawane ak­tualnie zasady społeczne. Art. 34 stwierdza, że reklamy me powinny zwracać się bezpośrednio do dzieci z zachętą do namawiania innych osób, by kupiły im reklamowany produkt. Natomiast art. 37 stanowi, ze określenie ceny nie powinno wywoływać u dziecka niewłaściwego poję­cia na temat rzeczywistej wartości produktu, na przykład przez użycie słowa „tylko”. Żadna reklama nie powinna dawać do zrozumienia, ze na prezentowany produkt może sobie bez trudu pozwolić każda rodzina.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

KODEKS POSTULUJE

Kodeks postuluje ochronę dzieci przed reklamą produktow i usmg, które nie powinny być przez dzieci używane (w szczególności alkoholu, papierosów, leków oraz usług i produktów o charakterze erotycznym). W wypadku, gdy dany produkt może być używany przez dziecko wy­łącznie pod nadzorem osób dorosłych, należy wyraźnie zaznaczyć to w ogłoszeniu. Reklamy nie powinny stwarzać zagrozema dla dzieci (w art. 33), nie powinny też zawierać żadnych stwierdzeń ani prezentacji wi­zualnych, które mogłyby doprowadzić do znalezienia się dzieci w sytu­acjach niebezpiecznych czy zachęcać je do przebywania w towarzystwie nieznajomych lub w nieznanych i niebezpiecznych miejscach.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

BY REKLAMY NIE DEZORIENTOWAŁY

Art. 35 i 36 odnoszą się do reklam wprowadzających w błąd. I tak, art. 35 stwierdza, że należy zwracać szczególną uwagę na to, by rekla­my nie dezorientowały, co do rzeczywistych rozmiarów, wartości i fak­tycznych możliwości reklamowanego produktu. Jeżeli do korzystania z reklamowego produktu lub do osiągnięcia efektów prezentowanych w reklamie niezbędne są jakieś dodatkowe przedmioty (np. baterie, farby itp.), należy to podkreślić w reklamie. Produkt, który jest częścią serii, powinien być jasno określony jako taki; powinno się również podać in­formacje o sposobie otrzymania całej serii. Art. 36 stwierdza, że rekla­my skierowane do dzieci nie powinny umniejszać poziomu umiejętno­ści potrzebnych do używania danego produktu.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOCZYWA NA ZLECENIODAWCY

.Z kolei art. 39 postuluje wyraźne oddzie­lenie treści reklamowycH od innych informacji docierających do konsu­menta oraz niestosowanie reklam podprogowych. Art. 41 Kodeksu stoi na straży dóbr osobistych stwierdzając, że na zaprezentowanie w rekla­mie czyjegokolwiek wizerunku, użycie wypowiedzi lub przytoczenie cy­tatu należy uzyskać pisemną zgodę zainteresowanej osoby. Kodeks zawiera również rozdział poświęcony odpowiedzialności za złamanie jego postanowień. Odpowiedzialność ta spoczywa na zlecenio­dawcy reklamy, jej wykonawcy, agencji reklamowej, wydawcy lub wła­ścicielu danego środka przekazu (art. 43). Nie wyklucza jednocześnie odpowiedzialności karnej lub cywilnej, jaką sprawca może ponieść za swoje czyny (art. 42).

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ

Art. 48 stanowi, że żaden zleceniodawca rekla­my, jej wykonawca, agencja reklamowa, wydawca lub właściciel środka przekazu nie powinien brać udziału w publikowaniu jakiejkolwiek re­klamy, która została uznana za niedopuszczalną w świetle Kodeksu. Nad przestrzeganiem postanowień Kodeksu powinna czuwać Kra­jowa Rada Reklamy złożona w równych częściach z przedstawicieli or­ganizacji konsumenckich, agencji reklamowych, właścicieli nośników reklamy oraz zleceniodawców reklam (art. 49). Naruszenie Kodeksu zagrożone jest sankcjami: 1) upomnieniem, 2) opublikowaniem upo­mnienia w prasie, 3) skreśleniem z listy sygnatariuszy Kodeksu (art. 50).

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

SYMBOLICZNE ZNACZENIE

Jak widać, mają one raczej symboliczne znaczenie i są w chwili obecnej praktycznie niegroźne. Nie zmienia tego również fakt, że zgod­nie z art. 51 Rada dwa razy do roku ma publikować listę firm, osób i przedsiębiorstw łamiących postanowienia Kodeksu.Nie umniejsza to w żaden sposób rangi oraz potrzeby istnienia tego typu dokumentu na polskim rynku. Również w tej dziedzinie doj­dzie z czasem do stopniowego „ucywilizowania”, czemu sprzyjają aspi­racje Polski do członkostwa w organizacjach międzynarodowych i Wspólnotach Europejskich.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

ŚWIADECTWO TENDENCJI

Świadectwem tego typu tendencji może być podpisana 29 marca 1995 r. przez przedstawicieli funkcjonujących na polskim rynku środ­ków masowego przekazu Karta Etyczna Mediów czy też prace, jakie prowadzi Polski Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (IAA) nad Kodeksem Etycznym Reklamy.Jak widać na przykładzie omówionych powyżej Kodeksów Etycz­nych Reklamy, dobrze rozumiane poczucie społecznej odpowiedzialno­ści przedstawicieli branży reklamowej skłania ich do tworzenia wła­snych norm etycznego postępowania przy projektowaniu, wykonywa­niu i rozpowszechnianiu reklamy. Jest to konieczne, gdyż współczesny konsument znajduje się — zgodnie z teorią Waltha Whitmana Rosto­wa- w erze masowej konsumpcji.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂