Archive for the Stan zareklamowania Category

WOBEC WYSOKIEGO DOBROBYTU

Jest to faza, w której produkcja i konsumpcja dóbr materialnych – wobec wysokiego dobrobytu – schodzi już na dalszy plan. Wysoki poziom zdolności produkcyjnych i nauki pod­suwa ludziom nowe możliwości w zakresie wyboru przez konsumenta satysfakcji. Nie interesuje go już sam towar jako taki, ale z czego jest wykonany, przez kogo produkowany, czy nie jest szkodliwy dla innych?Podobne pytania dotyczą środowiska reklamowego:Czy reklama może kształtować społecznie cenione wartości?Kto            może, a kto nie powinien być podmiotem reklamy, co ozna­cza: do kogo może, a do kogo nie powinna docierać reklama?Co może, a co nie powinno być reklamowane?Co    może, a co nie powinno być zawarte w przekazie reklamy?*Jaki może być, a jaki nie powinien być styl reklamy?

 

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

STOPIEŃ I RODZAJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.  W jaki sposób mogą, a w jaki powinny być wykorzystywane ma­sowe środki przekazu dla celów reklamy?Jaki      powinien być stopień i rodzaj odpowiedzialności tych, któ­rzy tworzą i rozpowszechniają reklamę w stosunku do społeczeństwa?Jak podkreśla to, za Michaelem Albertem, przytaczany już wcze­śniej Tadeusz Sztucki: „Etyka, a w każdym razie etyka w interesach, nie bywa wyłącznie ozdobą ani luksusem moralnym. Jest ona technicz­nie niezbędna dla dobrego funkcjonowania samego kapitalizmu… Na­gle – czy to moda, środek zapobiegawczy, czy nawrót do normy? – obser­wuje się w wielu uniwersytetach, między innymi Harvard, rozwój kur­sów ‘etyki biznesu’. Tak więc moralność jest znowu naglącą konieczno­ścią, a zatem inwestycją opłacalną”.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

REKLAMA DZIECIĘCA- ASPEKT PRAKTYCZNY

Dzieci oraz młodzież są świadomie wykorzystywani w celach komercyj­nych* ma to miejsce zarówno w odniesieniu do nich, jako grupy, ja i poprzez użycie ich wizerunków. Istotna jest również możliwość ichBwpływania na dorosłych konsumentów.Odrębnym problemem jest fakt, że nadawcy me biorą pod uwa­gę, iż odbiorcami ich przekazu mogą być dzieci lub wręcz lekceważą ten fakt – dotyczy to wszystkich treści, nie tylko reklamowych. Tymczasem jest to swoistego rodzaju „reklama”, mająca często bardzo negatywny wpływ na odbiorcę. Kontrola tego zjawiska jest bardzo trudna ze wzglę­du na wszechobecność mediów elektronicznych.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

NIELETNI ODBIORCY REKLAMY

Jak wskazują badania prowadzone w USA a także w dzieci oglądają reklamy średnio przez 3 godziny tygodniowo. Reklamy konkurują w przypadku widowni dziecięcej, z filmami animowanymi, są nS iej lub^nymi i najczęściej oglądanymi przez me elementa­mi pro^amów telewizyjnych. Dzieci akceptują i lubią reklamy tebw, zyjne. Niektóre reklamy specjalnie dostosowywane są do gus ow wier­ni dziecięcej. Z reguły są to filmy krótkie, mające żywe kolory, proste teksty, pogodny nastrój, występują w nich postacie z bajek lub znanyc filmów. Bardzo często przedstawiane w ten sposób postacie z reklam , Stają Się bohaterami dziecięcych zabaw, np. WC Kaczka.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

SZCZEGÓLNA FORMA MANIPULACJI

Jest to szcze­gólna forma manipulacji, gdyż przekaz tego rodzaju tworzony i emito­wany jest świadomie. Specyfika okresu, w którym kształtowana jest świadomość dziecka, powoduje, że treści, które do niego docierają, po­zostają długo w pamięci i mają wpływ na kształtowanie potrzeb życio­wych najmłodszych widzów. Reklamodawcy oraz specjaliści od reklamy twierdzą, iż najlepiej oddziaływać już na trzyletnie dzieci.Świat dziecka może być formowany w sposób nie mający związku z realną rzeczywistością. Pozbawione umiejętności krytycznej oceny dziecko uznaje za prawdziwe obrazy przekazywane przez telewizję. Reklamowane zabawki chodzą, mówią, prezentują swe uczucia – rekla­ma ożywa.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

DZIECKO ODBIERAJĄCE PRZEKAZ

Dziecko, odbierając przekaz z charakterystyczną dla siebie ufnością, poszukuje później w sklepie mówiącej Barbie itp. Konfronta­cja z realnym światem doprowadza do zawodu, następuje brutalny styk bajkowego świata telewizji z realną rzeczywistością, dziecko nie wie; dlaczego tak się dzieje. Niejednokrotnie winą za zaistniałą sytuację obarcza rodziców lub opiekunów. Dewiza, którą kierują się reklamodawcy, jest jednoznacznie przez mch określonax„Każdy klient to jeden klient, zarówno ten duży (doro­sły) jak i mały (dziecko)”. Profesjonaliści dostrzegają młodych klien­tów, ich siłę nabywczą, potrzeby, oczekiwania, preferencje. Reklama jest jednym z wielu programów docierających do dzieci i młodzieży, będąc jednocześnie jedynym programem kierowanym intencjonalnie do nich, me mającym jednocześnie celów wychowawczo-dydaktycznych a jedy­nie komercyjny.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

GRUPA KONSUMENTÓW

Również w Polsce jest to grupa konsumentów, o którą warto zabie­gać, gdyz – jak wskazują badania z końca 1997 r. – segment rynku obej­mujący dzieci w wieku 7-12 lat jest „wart” 9 mld złotych. Są to kon­sumenci, u których pod wpływem rówieśników, a także naturalnych procesów społecznych (wymykanie się spod kontroli rodziców), zaczy­nają wytwarzać się własne preferencje. Nie bez znaczenia jest fakt, że ta grupa wiekowa zaczyna posiadać własne zasoby finansowi Zarów­no producenci towarów, jak i reklam mają świadomość, że pozyskanie tej grupy oraz zatrzymanie jej jak najdłużej w roli lojalnych konsumen­tów będzie owocowała latami.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

ŚRODEK MANIPULACJI I PERSWAZJI

Reklama jest jednym z nielicznych przypadków zalegalizowanej manipulacji, na którą częściowo wyrażamy zgodę153. Reklama wyko- i rzystuje w swoim działaniu komunikację perswazyjną, dążąc do zmiany postaw i działań odbiorcy.  W przypadku telewizji mamy do czynienia z jeszcze szerszym kontekstem zagadnienia, gdyż telewizja sama w sobie świadomie manipu­luje przekazem, niezależnie od jego charakteru. Prawie nigdy obrazy ; telewizyjne nie przekazują rzeczywistości takiej, jaką jest. Jest to obraz technicznie przetworzony, zmiksowany zarówno w wersji wizualnej, jak i głosowej .Obrazy docierające do odbiorców już w fazie technicznego ich ! przygotowania są wstępnie generowane przy użyciu różnego rodzaju efektów specjalnych, kadrów -z użyciem obiektywów o zrozmcowanej ogniskowej, rodzajów tła, stop-klatek itp.

 

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂