Archive for the Stan zareklamowania Category

NA LUDZKICH UCZUCIACH

Wszystko to odbywa się w celu manipulowania ludzkimi odczuciami. Dodatkowo dochodzą do tego efekty specjalne, związane z tworzeniem obrazów całkowicie nierzeczy­wistych, stworzonych elektronicznie. Produkcję tego rodzaju docierają do młodego odbiorcy, będącego na odpowiednim jego wiekowi poziomiepostrzegania oraz możliwości interpretacji. Telewizja to rowmez głos, który – będąc nieodłączną częścią przekazu – powoduje, iż dziecko dostosowuje określone zwroty werbalne do sytuacji zaobserwowanych na ekranie.Przekaz docierający do odbiorcy jest kombinacją obrazow, symboli i warstwy audialnej, będąc efektem świadomej manipulacji do­konanej przez producenta, a następnie nadawcę.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

SPOSÓB ODBIORU

Sposób odbioru zale­ży od poziomu indywidualnej percepcji, dlatego w pracy świadomie roz­szerzam pojęcie reklamy o wszystkie przekazy medialne odbierane     przez dzieci oraz młodzież. W ich przypadku bowiem, ze względu na ich poziom percepcji, a także charakter mediów elektronicznych, ma miej­sce ciągła manipulacja, która w przypadku osób dorosłych może zawęzić się jedynie do reklamy. Każde dziecko jest indywidualnie przysposobione do odbioru prze­kazów – zarówno od strony psychologicznej, jak i posiadanej wiedzy, co ma istotny wpływ na ich interpretację.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

RELACJE DZIECKA Z MEDIUM

Aktywa, którymi dysponuje – dziecko, to cały szereg dostrzegalnych skłonności, takich, jak: reakcje na zmiany oraz skłonność do reakcji na bodźce; zasób posiadanej wie­dzy na temat świata realnego; sfera odczuć, tj. upodobania, uprzedze­nia, lęki; indywidualny wymiar wyobraźni; wiedza ogólna na temat symboli (język); posiadana wiedza na temat mediów, ich charakteru, rodzaju itp.Nie można skłonności tych traktować jednostkowo, gdyż wchodzą one we wzajemne korelacje. Relacje dziecka z medium mają charakter interaktywny.  Stosunek’ do aktualnego medium, jego interpretacja, implikuje odbiór kolejnych przekazów, jest jego następstwem.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

WIELE ZALEŻY OD CHARAKTERU PRZEKAZU

Podobnie jest w przypadku stop­nia wiedzy na temat poszczególnych kodów stosowanych’w telewizji: znajomośc i zrozumienie jednych ma wpływ na interpretację kolejnych. Popularność porannych programów dla dzieci, w których przeważają kreskówki, powoduje, że.w dziecku kształtuje się szczególna wrażliwość na przekaz o podobnym charakterze. Połączenie obrazu z głosem powo­duje przyspieszony proces uczenia się zwrotów zasłyszanych z telewizji, co — jak będę starała się przedstawić w dalszej części pracy — nie zawsze jest efektem pozytywnym. Bardzo wiele zależy od charakteru przeka­zu, języka, który w nim występuje.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

WIELOELEMENTOWE SKŁADNIKI

Generalnie sprawdza się zasada, iż im więcej dziecko wie i uczy się na temat jednego kodu, tym szybciej może zrozumieć inny. Proces ten ma bardzo istotny wpływ na postrze­ganie przez dzieci światajBadania prowadzone przez Daniel R. Ander­son i innych, dowiodły, że rodzaj przekazów telewizyjnych, kody w for­mie obrazów, symboli i treści audialnych, mają bezpośredni wpływ na postrzeganie przez dzieci świata zewnętrznego. Uwzględniając opisa­ne powyżej wieloelementowe składniki przekazu medialnego należy mieć na uwadze, iż mają one wpływ na to, jak dziecko postrzega docie­rający do niego przekaz.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

OBSERWACJA AKTYWNA

W przypadku telewizji jest to obserwacja ak­tywna, mająca wpływ na interpretację komunikatów, które do niego docierają. Są one różne, gdyż mamy do czynienia ze zróżnicowanymi kodami informacyjnymi i sposobami ich przekazania. Te same przeka­zy mogą mieć odmienny wpływ i znaczenie w zależności od wieku dziec­ka, stopnia jego świadomości medialnej, a także zasobu informacji, ja­kie dotarły do dziecka za pośrednictwem medium.j Dlatego tak istotne jest postrzeganie telewizji jako środka ciągłej manipulacji w stosunku do dzieci, gdyż w ich przypadku ma ona miejsce, niezależnie od tego, czy  jest ona zalegalizowana i nazywana „reklamą”, czy też jest to inny prze­kaz.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

CHARAKTER ODBIORCY

Wynika to z charakteru odbiorcy, a także wielowarstwowej formy przekazu telewizyjnego. Na dziecko mogą oddziaływać warstwy obrazu i dźwięku, odpowiednio przez dziecko zinterpretowane i wykorzystane w dalszych fazach jegorozwoju intelektualnego lub zachowaniach bę­dących bezpośrednim tego skutkiem. Poziom i jakość percepcji odbieranych przez dziecko informacji sposob ich interpretacji, zależy.w dużej mierze od konsytuacji, w jakiej . odbiór ten następuje. Świadczą o tym badania przeprowadzone przez Kubina, które dowiodły, że dzieci przyswajają sobie więcej emitowanych treści, gdy oglądają telewizję wspólnie z rodzeństwem.

 

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

WPŁYW RODZEŃSTWA NA INTERPRETACJĘ TELEWIZJI

Badania, do­tyczące wpływu rodzeństwa na interpretację przez dzieci programów telewizyjnych, przeprowadzone zostały przez Haefner i Wartella. UwzględniU oni w nich rodzeństwo starsze minimum o 3 lata, nie wię­cej jednak mz 6 lat. Starsze dzieci, mimo że posiadają większą wiedzę i: możliwości zrozumienia programów, zarówno dziecięcych, jak i skiero­wanych do dorosłych, nie wspomagają młodszego rodzeństwa w ich ro­zumieniu. Interpretacja każdego z nich jest indywidualna, proces ucze­nia i postrzegania przebiegał tak samo, jak w przypadku indywidualne­go oglądania programów przez poszczególne dzieci. Umacnia to przeko­nanie o roli dorosłych, jaką powinni oni spełniać w procesie edukacji medialnej dzieci.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂